Όροι Χρήσης

1 - ΟΡΟΛΟΓΙΑ

 


 

1.1        "Αγοραστής": το άτομο ή οργανισμός που αγοράζει ή αναλαμβάνει να αγοράσει τα εμπορεύματα από τον πωλητή

1.2        «Καταναλωτής» έχει την έννοια που αποδίδεται στο τμήμα 12 των καταχρηστικών ρητρών των συμβάσεων.

1.3        "Σύμβαση" νοείται η σύμβαση μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή για την πώληση και αγορά προϊόντων που ενσωματώνουν αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις

1.4        "Εμπορεύματα" νοούνται τα αντικείμενα που ο αγοραστής συμφωνεί να αγοράσει από τον πωλητή

1.5        "Πωλητής" αντιστοιχεί στη ΛΑΓΟΥ Φ. ΠΟΛΥΞΕΝΗ η οποία κατέχει και εκμεταλλεύεται WWW.MKAYWEAR.COM

1.6        "Όροι και προϋποθέσεις» νοούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της πώλησης που καθορίζονται στην παρούσα σύμβαση και τυχόν ειδικούς όρους και προϋποθέσεις που έχουν συμφωνηθεί εγγράφως από τον πωλητή

1.7        "Ιστοσελίδα" αντιστοιχεί στη διεύθυνση WWW.MKAYWEAR.COM

 

2 - ΟΡΟΙ

 


 

 

2.1        Τίποτα δεν σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις δεν επηρεάζει τα δικαιώματα του αγοραστή ως καταναλωτή.

2.2        Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για όλες τις συμβάσεις για την πώληση των εμπορευμάτων από τον πωλητή στον αγοραστή και υπερισχύουν από κάθε άλλο έγγραφο ή ανακοίνωση από τον αγοραστή.

2.3        Αποδοχή της παράδοσης των εμπορευμάτων θα πρέπει να θεωρούνται πειστικές αποδείξεις της αποδοχής του αγοραστή αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων.

 

2.4        Οποιαδήποτε μεταβολή σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις (συμπεριλαμβανομένων τυχόν ειδικούς όρους και προϋποθέσεις που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των μερών) πρέπει να είναι ανεφάρμοστες αν δεν συμφωνηθεί εγγράφως από τον πωλητή.

2.5        Τυχόν καταγγελίες θα πρέπει να απευθύνονται για την αντιμετώπιση τους στον Πωλητή που αναφέρεται στο σημείο 1.5.

 

3 - ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

 


 

3.1        Όλες οι παραγγελίες για τα εμπορεύματα που θεωρείται ότι είναι μια προσφορά από τον αγοραστή για την αγορά αγαθών, συμφωνούν με αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις. Ο πωλητής μπορεί να επιλέξει να μην αποδεχθεί μια παραγγελία για οποιοδήποτε λόγο.

3.2        Όταν τα εμπορεύματα που διέταξε ο αγοραστής δεν είναι διαθέσιμα από το απόθεμα ο αγοραστής πρέπει να το γνωστοποιήσει και να δοθεί η δυνατότητα της αναμονής έως ότου τα εμπορεύματα αυτά είναι διαθέσιμα από τα αποθέματα ή να ακυρώσει την παραγγελία του και να δώσει πλήρη επιστροφή χρημάτων εντός 28 ημερών.

3.3        Όταν πραγματοποιείτε μια παραγγελία μέσω του Δικτυακού τόπου, τα τεχνικά μέτρα που ο αγοραστής πρέπει να λάβει για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της παραγγελίας περιγράφονται στο τμήμα FAQ. 

 

4 - ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

 


 

 

4.1        Η τιμή των εμπορευμάτων είναι εκείνη που ορίζεται στην Ιστοσελίδα. Η τιμή είναι με ΦΠΑ. Η τιμή αποκλείει έξοδα αποστολής.

4.2        Η συνολική τιμή αγοράς, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και έξοδα αποστολής, θα εμφανιστεί στο καλάθι αγορών του αγοραστή πριν από την επιβεβαίωση της παραγγελίας.

4.3        Μετά την αποστολή μιας παραγγελίας ο πωλητής πρέπει να επιβεβαιώσει με email τα στοιχεία, περιγραφή και τιμές για τα αγαθά, μαζί με πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα ακύρωσης, εάν ο αγοραστής είναι Καταναλωτής. 

 

5 - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ

 


 

5.1        Ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει περιοδικά τις τιμές στην ιστοσελίδα, η οποία προσαρμογή δεν μπορεί να εξασφαλιστεί για κάθε χρονική περίοδο.

5.2        Ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρουν οποιοδήποτε από τα προϊόντα από την ιστοσελίδα ανά πάσα στιγμή.

5.3        Ο πωλητής δεν ευθύνεται σε κανέναν για την απόσυρση όλων των εμπορευμάτων από την ιστοσελίδα ή για την άρνηση να επεξεργασίας μια παραγγελία.

 

6 - ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ

 


 

6.1        Παραδόσεις αγαθών στην Ελλάδα θα πρέπει κανονικά να παραδίδονται εντός 10 εργάσιμων ημερών από την αποδοχή της παραγγελίας.

6.2        Παραδόσεις αγαθών έξω από την Ελλάδα θα πρέπει κανονικά να παραδίδονται εντός 14 εργάσιμων ημερών από την αποδοχή της παραγγελίας.

6.3        Η παράδοση των εμπορευμάτων γίνεται στη διεύθυνση του αγοραστή και ο αγοραστής προβαίνει σε όλες τις ρυθμίσεις που είναι απαραίτητες για να παραλάβει τα εμπορεύματα.

6.4       Πιθανοί κίνδυνοι των αγαθών μεταβιβάζονται στον αγοραστή κατά την παράδοση των εμπορευμάτων. 

 

7 - ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

 


 

7.1        Ο αγοραστής μπορεί να ακυρώσει την παραγγελία του για οποιοδήποτε λόγο μέχρι το σημείο της αποστολής και τυχόν πληρωμές που γίνονται από τον αγοραστή πρέπει να επιστραφούν στο σύνολό τους εντός 28 ημερών.

7.2        Ο αγοραστής πρέπει να ελέγχει τα εμπορεύματα αμέσως μετά την παραλαβή και θα ενημερώνει τον πωλητή μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτώς εντός 2 ημερών, εάν τα εμπορεύματα έχουν καταστραφεί ή δεν συμμορφώνονται με οποιαδήποτε όρο της Σύμβασης. Εάν ο αγοραστής αποτυγχάνει να το κάνει ο αγοραστής πρέπει να θεωρείται ότι έχει παραλάβει τα προϊόντα.

7.3        Όταν αναφέρεται βλάβη ή ζημία, είτε έχουν σταλεί λάθος εμπορεύματα, τα εμπορεύματα πρέπει να επιστρέφονται από τον αγοραστή στον πωλητή εντός 28 ημερών από την παράδοση. Ο αγοραστής έχει το δικαίωμα αντικατάστασής τους ή την πλήρη επιστροφή χρημάτων (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής) καθώς και το ενδεχόμενο επιστροφής των ταχυδρομικών τελών, εφόσον τα προϊόντα είναι όντως ελαττωματικά.

7.4        Τα εμπορεύματα πρέπει να επιστραφούν από τον αγοραστή εντός 28 ημερών από την ακύρωση στην αρχική συσκευασία και πρέπει να είναι επαρκώς ασφαλισμένα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού επιστροφής. Ο αγοραστής θα λάβει επιστροφή όλων του ποσού που καταβλήθηκε για τα εμπορεύματα (στα οποία περιλαμβάνονται έξοδα αποστολής, εφόσον υπάρχουν, και να επιστρέψει τα ταχυδρομικά τέλη). Εάν ο αγοραστής αποτυγχάνει να επιστρέψει τα εμπορεύματα μετά την ακύρωση, ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει το κόστος της ανάκτησης των αγαθών από τον αγοραστή. 

 

8 - ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ  

 


 

 

8.1        Στην περίπτωση που το εμπόρευμα είναι ακατάλληλο ο αγοραστής είναι υπεύθυνος για την επιστροφή του εμπορεύματος στον πωλητή εντός 28 ημερών. Ο αγοραστής θα πρέπει να λάβει μέριμνα των αγαθών μέχρις ότου επιστραφούν στον πωλητή.

8.2        Εμπορεύματα που πρέπει να επιστραφούν πρέπει να περιλαμβάνουν το συμπληρωμένο δελτίο που περιλαμβάνεται στην παραγγελία.

8.3         Όταν επιστρέφονται εμπορεύματα που διαπιστώνεται ότι είναι κατεστραμμένα λόγω υπαιτιότητας του Αγοραστή ο αγοραστής θα είναι υπεύθυνος για το κόστος της αποκατάστασης αυτών των ζημιών.

 

9 - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

 


 

 

9.1         Εκτός των περιπτώσεων που μπορεί να υπονοείται από το νόμο, όταν ο αγοραστής διαπραγματεύεται ως καταναλωτής, σε περίπτωση παραβίασης αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων από τον Πωλητή τα διορθωτικά μέτρα του αγοραστή πρέπει να περιορίζονται στην αποζημίωση η οποία δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει την τιμή του εμπορεύματα και ο πωλητής πρέπει σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε έμμεση, τυχαία ή παρεπόμενη απώλεια ή ζημία.

9.2         Τίποτα σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη του πωλητή σε περίπτωση θανάτου ή σωματικής βλάβης που απορρέουν από την αμέλεια του πωλητή ή πρακτόρων ή των υπαλλήλων του πωλητή. 

 

10 - ΑΠΑΛΛΑΓΗ

 


 

 

Δεν ισχύουν απαλλαγές από τον πωλητή (ρητές ή μη) σε οποιαδήποτε επιβολή των δικαιωμάτων της παρούσας σύμβασης, που να απαγορεύουν να το πράξει στο μέλλον. 

11 - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

 


 

 

Ο πωλητής δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση ή αδυναμία να εκτελέσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του εάν η καθυστέρηση ή αστοχία προκύπτει από γεγονότα ή καταστάσεις εκτός του εύλογου ελέγχου της, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε, ανωτέρα βία, τις απεργίες, λοκ άουτ, ατυχήματα, πόλεμος , πυρκαγιά, τυχόν αστοχία των επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και συστημάτων πληροφορικής, ανάλυση των εγκαταστάσεων ή μηχανολογικού εξοπλισμού ή ανεπάρκειας ή έλλειψης πρώτων υλών από μια φυσική πηγή εφοδιασμού, και ο πωλητής έχει το δικαίωμα σε μια λογική επέκταση των υποχρεώσεών της. 

 

12 - ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ

 


 

 

Εάν οποιοσδήποτε όρος ή διάταξη αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων κριθεί άκυρη, παράνομη ή ανεφάρμοστη για οποιονδήποτε λόγο, από οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο η διάταξη αυτή θα αποσπασθεί και το υπόλοιπο της διάταξης της παρούσας παραγράφου παραμένει σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.

 

13 - ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

 


 

 

Ο πωλητής έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις οποιαδήποτε στιγμή, αλλά το δικαίωμα αυτό δεν επηρεάζει τους  Όρους και Προϋποθέσεις που έχουν γίνει αποδεκτές από τον Αγοραστή μετά την πραγματοποίηση της αγοράς. 

 

14 - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 


 

 

Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ελλάδα και το μέρη αναλαμβάνουν να υποβάλουν στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Ελληνικών δικαστηρίων.

<! /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Κανονικός πίνακας"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-fo